Members

  • Tsumoru Shintake, Professor
  • Ayumi Maegawa, Technician
  • Masao Yamashita, Staff Scientist
  • Ryo Kanno, Staff Scientist
  • Cathal Cassidy, Staff Scientist
  • Seita Taba, Technician
  • Jun Fujita, Technician
  • Shuji Misumi, Technician
  • Takeshi Mise, Staff Scientist
  • Hideki Takebe, Specialist

 

Former members


Katsutoshi Shirasawa
Junichiro Minami
Ryo Yamashiro
Teruhisa Hirai
Ankur Dhar
Chola Kalale
Paresh Halder
Makoto Ginya
Hidehito Adaniya
Martin Cheung
Ryusuke Kuwahara
Yuichiro Hamate
Krisna Pawitan
Maximilian Vogl