Members

  • Tsumoru Shintake, Professor
  • Katsutoshi Shirasawa, Staff Scientist
  • Cathal Cassidy, Staff Scientist
  • Ryusuke Kuwahara, Staff Scientist
  • Hidehito Adaniya, Postdoctoral Scholar
  • Masao Yamashita, Postdoctoral Scholar
  • Martin Philip Cheung, Postdoctoral Scholar
  • Hideki Takebe, Technician
  • Jun Fujita, Technician
  • Kenichiro Soga, Technician