Members

 

[Photo on June 7, 2023]

 • Professor
 • Staff Scientists
  • Eiichi Shoguchi (Group Leader): Symbiodinium genomes
  • Keisuke Nakashima: Cellulose biosynthesis
  • Takeshi Takeuchi: Pearl oyster biomineralization
  • Takeshi Noda
 • Postdoctral Fellow
  • Yuki Yoshioka
 • Visiting researcher
  • Yuna Zayasu: Coral population genetics
 • Technical Staff
  • Kanako Hisata
  • Sakura Kikuchi
  • Haruhi Narisoko
 • Research assistant
  • Mayuki Suwa
 • Research Administrator
  • Tomomi Teruya

 

[Alumni]

 • Researcher
  • Teturo Ikuta
  • Atuko Sato
  • Ryo Koyanagi
  • Sutada Mungpakdee
  • Takeshi Kawashima
  • Mayuko Hamada
  • Chuya Shinzato
  • Fuki Gyoja
  • Yuuri Yasuoka
  • Yoshikazu Ohno
  • Jun Inoue
  • Asuka Arimoto
  • Ken Maeda: Gobyfish ecology & taxonomy
  • Konstantin Khalturin: Cnidarian evo-devo
  • Hitoshi Tominaga: Starfish embryology
  • Koki Nishitsuji: Algae genomes; Coral Enviromental DNA
 • Technical Staff
  • Manabu Fujie
  • Mayuki Fujiwara
  • Makiko Tanaka
  • Miyuki Kanda
  • Mariia Khalturina
  • Yu-Pei Huang
  • Seiya Kitanobo
  • Yoshie Nishitsuji
 • Research Assistant
  • Saori Araki
  • Maki Tsuji
  • Yuki Yasuoka
 • Student
  • Shigehiro Yamada
  • Naoki Shimozono
  • Yi-Jyun Luo
  • Kenneth Baughman
  • Keita Ikegami
  • Tsai-Ming Lu: Mesozoan genome
  • Yafei Mao
  • Girish Beedessee
 • Research Administrator
  • Shoko Yamakawa

 

[Visitor]

 • David Miller (James Cook University)
 • Javier Montenegro Gonzarez (University of Ryukyus)
 • Wen-Hsiung Li (Genomics Research Center, Academia Sinica)
 • Wong Yue Him (The Hong Kong University of Science and Technology)
 • Yi-Cheng Chang (Academia Sinica)
 • Vo Thi Bich Thuy (Vietnam Academy of Science and Technology)
 • Oanh Kim (Vietnam Academy of Science and Technology)
 • Bich Hai, HO (Vietnam Academy of Science and Technology)
 • Shinichi Sunagawa (JSPS, Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers, UC Merced)
 • Sheila Kitchen (JSPS Summer Program, Oregon State University)
 • Lindsay Rutter (JSPS Summer Program, Iowa State University)
 • Maria Maiorova (Research Intern, Russian Academy of Sciences)
 • Hiromi Matsumae (Tokyo medical and Dental University)
 • Takeo Horie (University of Tsukuba)
 • Haruko Takeyama (Waseda University)
 • Junichi Imoto (Yamagata University)
 • Maika Miyashita (Yamagata University)
 • Norio Miyamoto (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Satoshi Wakaoji (Waseda University)