Practice with Oshiro Shihan (2013-08-30)

Photos were taken by Yuno Kaneshi. Thank you very much!!