Karate & Kobudo Performance @ 3nd OIST Birthday

Karate and Kobudo Demonstration at the 3rd OIST Birthday Party on Nov. 17th 2014.