Publications

For the full list of publications, please visit Google Scholar Citations.

Selected Journal Papers

(*Corresponding author)

2023

160. Joong Il Jake Choi, Luis K Ono, Hunyoung Cho, Ki-Jeong Kim, Hyung-Been Kang, Yabing Qi* & Jeong Young Park*, "Pathways of Water-Induced Lead-Halide Perovskite Surface Degradation: Insights from In Situ Atomic-Scale Analysis" ACS Nano, 17, 24,  25679–25688 (2023). (Impact Factor = 17.1)

(abstract pdf)

 

159. Jing Zhou, Zonghao Liu*, Peng Yu, Guoqing Tong, Ruijun Chen, Luis K. Ono, Rui Chen, Haixin Wang, Fumeng Ren, Sanwan Liu, Jianan Wang, Zhigao Lan, Yabing Qi* & Wei Chen*, "Modulation of perovskite degradation with multiple-barrier for light-heat stable perovskite solar cells" Nature Communications, 14, 6120 (2023). (Impact Factor = 14.919)

(abstract pdf)

 

158. Tianpeng Li, Feifei He, Jia Liang*, Yabing Qi*, "Functional layers in efficient and stable inverted tin-based perovskite solar cells" Joule, 7, 9, 1966-1991 (2023). (Impact Factor = 39.8)

(abstract pdf)

 

157. Zhifang Wu, Enbing Bi, Luis K Ono, Dengbing Li, Osman M Bakr*, Yanfa Yan*, Yabing Qi​*, "Passivation Strategies for Enhancing Device Performance of Perovskite Solar Cells" Nano Energy, 15, 108731 (2023). (Impact Factor = 17.6)

(abstract pdf)

 

156. Rui Chen, Jianan Wang, Zonghao Liu, Fumeng Ren, Sanwan Liu, Jing Zhou, Haixin Wang, Xin Meng, Zheng Zhang, Xinyu Guan, Wenxi Liang, Pavel A Troshin, Yabing Qi, Liyuan Han, Wei Chen*, "Reduction of bulk and surface defects in inverted methylammonium-and bromide-free formamidinium perovskite solar cells" Nature Energy, 8, 839–849 (2023). (Impact Factor = 68.822)

(abstract pdf)

 

155. Tongtong Li, Shengchi Huang, Nicholas Kane, Jeng-Han Wang*, Zheyu Luo, Weilin Zhang, Gyutae Nam, Bote Zhao, Yabing Qi*, Meilin Liu*, "Operando Raman and DFT Analysis of (De)lithiation in Fast-Charging, Shear-Phase H-Nb2O5ACS Energy Letters, 8, 7, 3131–3140 (2023). (Impact Factor = 22.0)

(abstract pdf)

 

154. Congyang Zhang, Chenfeng Ding, Shuai Yuan, Luis K Ono, Caiyi Zhang, Tianhao Wu, Silvia Mariotti, Penghui Ji, Tongtong Li, Jiahao Zhang, Yabing Qi*, "Controllable Anion Exchange on Perovskite Nanocrystal Solid-State Thin Films" The Journal of Physical Chemistry C, 127, 20, 9947–9956 (2023). (Impact Factor = 3.7)

(abstract pdf)

 

153. Chenfeng Ding, Mang Niu, Cathal Cassidy, Hyung‐Been Kang, Luis K Ono, Hengyuan Wang, Guoqing Tong, Congyang Zhang, Yuan Liu, Jiahao Zhang, Silvia Mariotti, Tianhao Wu, Yabing Qi*, "Local Built‐In Field at the Sub‐nanometric Heterointerface Mediates Cascade Electrochemical Conversion of Lithium–sulfur Batteries" Small, 2301755 (2023). (Impact Factor = 13.3)

(abstract pdf)

 

152. Sanwan Liu, Vasudevan P Biju*, Yabing Qi*, Wei Chen, Zonghao Liu*, "Recent progress in the development of high-efficiency inverted perovskite solar cells" NPG Asia Materials, 15, 1, 27 (2023). (Impact Factor = 10.5)

(abstract pdf)

 

151. Yanqiang Hu, Lijuan Cai, Zong Xu, Zhi Wang, Yifan Zhou, Guangping Sun, Tongming Sun, Yabing Qi, Shufang Zhang*, Yanfeng Tang*, "High-Efficiency CsPbI2Br Perovskite Solar Cells with over 83% Fill Factor by Synergistic Effects of a Multifunctional Additive"  Inorg. Chem., 62, 14, 5408–5414 (2023). (Impact Factor = 5.436)

(abstract pdf)

 

150. Caiyi Zhang, Ting Guo, Luis K Ono, Shuai Yuan, Tianhao Wu, Hengyuan Wang, Jiahao Zhang, Xiaomin Liu, Xiaomin Huo, Congyang Zhang, Chenfeng Ding, Tongtong Li, Yanbo Wang, Liyuan Han*Yabing Qi*, "Constructing heterostructure through bidentate coordination toward operationally stable inverted perovskite solar cells"  Sol. RRL 2300253 (2023). (Impact Factor = 9.173)

(abstract pdf)

 

149. Guoqing Tong, Jiahao Zhang, Tongle Bu, Luis K Ono, Congyang Zhang, Yuqiang Liu, Chenfeng Ding, Tianhao Wu, Silvia Mariotti, Said Kazaoui, Yabing Qi*, "Holistic Strategies Lead to Enhanced Efficiency and Stability of Hybrid Chemical Vapor Deposition Based Perovskite Solar Cells and Modules"  Adv. Energy Mater., 13: 2300153 (2023). (Impact Factor = 29.698)

(abstract pdf)

 

148. Tianhao Wu, Xiushang Xu, Luis K Ono, Ting Guo, Silvia Mariotti, Chenfeng Ding, Shuai Yuan, Congyang Zhang, Jiahao Zhang, Kirill Mitrofanov, Qizheng Zhang, Saurav Raj, Xiao Liu, Hiroshi Segawa, Penghui Ji, Tongtong Li, Ryota Kabe, Liyuan Han, Akimitsu Narita*, Yabing Qi*, "Graphene‐Like Conjugated Molecule as Hole‐Selective Contact for Operationally Stable Inverted Perovskite Solar Cells and Modules"  Advanced Materials, 2300169 (2023). (Impact Factor = 32.086)

(abstract pdf)

 

147. Congyang Zhang, Silvia Mariotti, Luis K Ono, Chenfeng Ding, Kirill Mitrofanov, Caiyi Zhang, Shuai Yuan, Penghui Ji, Jiahao Zhang, Tianhao Wu, Ryota Kabe, Yabing Qi*, "A hole injection monolayer enables cost-effective perovskite light-emitting diodes"  Journal of Materials Chemistry C  11, 2851-2862 (2023). (Impact Factor = 8.067)

(abstract pdf)

 

 

2022

146. Hang Li, Mingzhen Liu, Meicheng Li, Hyesung Park, Nripan Mathews, Yabing Qi, Xiaodan Zhang, Henk J Bolink, Karl Leo, Michael Graetzel, Chenyi Yi*, "Applications of vacuum vapor deposition for perovskite solar cells: A progress review"  iEnergy  1, 434-452 (2022).

(abstract pdf)

 

145. Jeremy Hieulle, Dae-Yong Son, Afshan Jamshaid, Xin Meng, Collin Stecker, Robin Ohmann, Zonghao Liu, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Metal Halide Perovskite Surfaces with Mixed A-Site Cations: Atomic Structure and Device Stability"  Advanced Functional Materials33, 2211097 (2022). (Impact Factor = 19.924)

(abstract pdf)

 

144. Tianhao Wu, Luis K. Ono, Rengo Yoshioka, Chenfeng Ding, Congyang Zhang, Silvia Mariotti, Jiahao Zhang, Kirill Mitrofanov, Xiao Liu, Hiroshi Segawa, Ryota Kabe, Liyuan Han, Yabing Qi*, "Elimination of light-induced degradation at the nickel oxide-perovskite heterojunction by aprotic sulfonium layers towards long-term operationally stable inverted perovskite solar cells"  Energy & Environmental Science 154612-4624 (2022). (Impact Factor = 39.714)

(abstract pdf)

143. Taehoon Kim, Luis K. Ono, Yabing Qi, Yabing Qi*, "Understanding the active formation of a cathode–electrolyte interphase (CEI) layer with energy level band bending for lithium-ion batteries" Journal of Materials Chemistry A 11221-231 (2023). (Impact Factor = 14.511)

(abstract pdf)

142. Jiaxing Fu, Jingyun Feng, Bori Shi, Yongfeng Zhou, Chang Xue, Mengying Zhang, Yabing Qi, Weijia Wen, Jinbo Wu*, "Grading patterning perovskite nanocrystal-polymer composite films for robust multilevel information encryption and decryption" Chemical Engineering Journal 451138240 (2022). (Impact Factor = 16.744)

(abstract pdf)

141. Chenfeng Ding, Yuan Liu, Luis K Ono, Guoqing Tong, Congyang Zhang, Jiahao Zhang, Jinle Lan, Yunhua Yu, Bingbing Chen, Yabing Qi*, "Ion-regulating Hybrid Electrolyte Interface for Long-life and Low N/P Ratio Lithium Metal Batteries" Energy Storage Materials 50417 (2022). (Impact Factor = 20.831)

(abstract pdf)

140. Tongle Bu, Luis K Ono, Jing Li, Jie Su, Guoqing Tong, Wei Zhang, Yuqiang Liu, Jiahao Zhang, Jingjing Chang, Said Kazaoui, Fuzhi Huang, Yi-Bing Cheng, Yabing Qi*, "Modulating crystal growth of formamidinium–caesium perovskites for over 200 cm2 photovoltaic sub-modules" Nature Energy​ 7528 (2022). (Impact Factor = 68.822)

(abstract pdf)

139. Sisi He, Sibo Li, Anning Zhang, Guanshui Xie, Xin Wang, Jun Fang, Yabing Qi*, Longbin Qiu​*, "Residual strain reduction leads to efficiency and operational stability improvements in flexible perovskite solar cells" Materials Advances 36313 (2022).

(abstract pdf)

138. Rui Chen, Sanwan Liu, Xiaojia Xu, Fumeng Ren, Jing Zhou, Xueying Tian, Zhichun Yang, Xinyu Guanz, Zonghao Liu*, Shasha Zhang, Yiqiang Zhang,Yongzhen Wu*, Liyuan Han, Yabing Qi, Wei Chen​*, "Robust hole transport material with interface anchors enhances the efficiency and stability of inverted formamidinium–cesium perovskite solar cells with a certified efficiency of 22.3%" Energy & Environmental Science 152567 (2022). (Impact Factor = 39.714)

(abstract pdf)

137. Yan Jiang, Sisi He, Longbin Qiu, Yixin Zhao, Yabing Qi​*, "Perovskite solar cells by vapor deposition based and assisted methods" Applied Physics Reviews​​​​ 9021305 (2022). (Impact Factor = 19.162)

(abstract pdf)

136. Jingya Mi, Yuetian Chen, Xiaomin Liu, Xingtao Wang, Yanfeng Miao, Yabing Qi, Yixin Zhao*, "Synergistic stabilization of CsPbI3 inorganic perovskite via 1D capping and secondary growth" Journal of Energy Chemistry​​​​ 68387-392 (2022). (Impact Factor = 9.676)

(abstract pdf)

135. Taehoon Kim, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Understanding the nucleation and growth of the degenerated surface structure of the layered transition metal oxide cathodes for lithium-ion batteries by operando Raman spectroscopy" Journal of Electroanalytical Chemistry​​​ 915, 116340 (2022). (Impact Factor = 4.464)

(abstract pdf)

134. Guoqing Tong, Wentao Song, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "From film to ring: Quasi-circular inorganic lead halide perovskite grain induced growth of uniform lead silicate glass ring structure" Appl. Phys. Lett.​​ 120161604 (2022). (Impact Factor = 3.791)

(abstract pdf)

133. Hui Zhang, Yabing Qi*, "Investigating lithium metal anodes with nonaqueous electrolytes for safe and high-performance batteries" Sustainable Energy Fuels​ 6954–970 (2022). (Impact Factor = 6.367)

(abstract pdf)

132. Tianhao Wu, Xiao Liu*, Xinhui Luo, Hiroshi Segawa, Guoqing Tong, Yiqiang Zhang, Luis K. Ono, Yabing Qi, Liyuan Han*. "Heterogeneous FASnI3 Absorber with Enhanced Electric Field for High‑Performance Lead‑Free Perovskite Solar Cells" Nano-Micro Lett​. 14: 99 (2022). (Impact Factor = 16.419)

(abstract pdf)

 

 

131. Hang Xu, Yanfeng Miao, Ning Wei, Haoran Chen, Zhixiao Qin, Xiaomin Liu, Xingtao Wang, Yabing Qi, Taiyang Zhang, Yixin Zhao*, "CsI Enhanced Buried Interface for Efficient and UV‐Robust Perovskite Solar Cells" Adv. Energy Mater. 12,2103151 (2022). (Impact Factor = 29.368)

(abstract pdf)

 

 

 

2021

130. Yuqiang Liu, Luis K Ono, Guoqing Tong, Tongle Bu, Hui Zhang, Chenfeng Ding, Wei Zhang, Yabing Qi*, "Spectral Stable Blue-Light-Emitting Diodes via Asymmetric Organic Diamine Based Dion–Jacobson Perovskites" J. Am. Chem. Soc. 143,19711–19718 (2021). (Impact Factor = 15.419)

(abstract pdf)

129. Wei Zhang, Luis K Ono, Jiamin Xue, Yabing Qi*, "Atomic level insights into metal halide perovskite materials by scanning tunneling microscopy and spectroscopy" Angew. Chem. Int. Ed. 133,2-22 (2021). (Impact Factor = 15.336)

(abstract pdf)

128. Jia Liang*, Yabing Qi*, "Recent Progress on All-Inorganic Metal Halide Perovskite Solar Cells" Mater. Today Nano 16,100143 (2021). (Impact Factor = 9.30)

(abstract pdf)

127. Congyang Zhang, Qun Wan, Luis K Ono, Yuqiang Liu, Weilin Zheng, Qinggang Zhang, Mingming Liu, Long Kong, Liang Li*, Yabing Qi*, "Narrow-Band Violet-Light-Emitting Diodes Based on Stable Cesium Lead Chloride Perovskite Nanocrystals" ACS Energy Lett. 6,3545-3554 (2021). (Impact Factor = 23.101)

(abstract pdf)

126. Tianhao Wu, Xing Li, Yabing Qi*, Yiqiang Zhang, Liyuan Han*, "Defect Passivation for Perovskite Solar Cells: from Molecule Design to Device Performance" ChemSusChem Accepted (2021). (Impact Factor = 8.928)

(abstract pdf)

125. Zhichun Yang, Zonghao Liu*, Vahid Ahmadi, Wei Chen, Yabing Qi*,"Recent Progress on Metal Halide Perovskite Solar Minimodules" Sol. RRL, 2100458 (2021). (Impact Factor = 7.527)

(abstract pdf)

124. Yuhong Lin, Hongkun Zhang, Jingyun Feng, Bori Shi, Mengying Zhang, Yuexing Han, Weijia Wen, Tongyi Zhang, Yabing Qi, Jinbo Wu, "Unclonable Micro‐Texture with Clonable Micro‐Shape towards Rapid, Convenient, and Low‐Cost Fluorescent Anti‐Counterfeiting Labels" Small 17, 2100244 (2021). (Impact Factor = 13.281)

(abstract pdf)

123. Collin Stecker†, Zhenyu Liu†, Jeremy Hieulle, Siming Zhang, Luis K Ono, Guofeng Wang*, Yabing Qi*, "Atomic Scale Investigation of the CuPc–MAPbX3 Interface and the Effect of Non-Stoichiometric Perovskite Films on Interfacial Structures" ACS Nano Article ASAP (2021). († equal contribution) (Impact Factor = 14.588)

(abstract pdf)

122. Taehoon Kim, Dae-Yong Son, Luis K Ono, Yan Jiang, Yabing Qi*, "A solid-liquid hybrid electrolyte for lithium-ion batteries enabled by a single-body polymer/indium tin oxide architecture" J. Phys. D Appl. Phys. Accepted (2021). (Impact Factor = 3.169)

(abstract pdf)

121. Hui Zhang, Luis K. Ono , Guoqing Tong, Yuqiang Liu , Yabing Qi*, "Long-life lithium-sulfur batteries with high areal capacity based on coaxial CNTs@TiN-TiO2 sponge" Nat. Commun. 12,4738 (2021). (Impact Factor = 14.919)

(abstract pdf)

120. Guoqing Tong, Luis K Ono, Yuqiang Liu, Hui Zhang, Tongle Bu, , Yabing Qi*, "Up-Scalable Fabrication of SnO2 with Multifunctional Interface for High Performance Perovskite Solar Modules" Nanomicro Lett. 13,115 (2021). (Impact Factor = 12.264)

(abstract pdf)

119. Afshan Jamshaid†, Zhendong Guo†, Jeremy Hieulle, Collin Stecker, Robin Ohmann, Luis K Ono, Longbin Qiu, Guoqing Tong, Wanjian Yin*, Yabing Qi*, "Atomic-scale insight into the enhanced surface stability of methylammonium lead iodide perovskite by controlled deposition of lead chloride" Energy Environ. Sci. Advance Article (2021). († equal contribution) (Impact Factor = 38.532)

(abstract pdf)

118. Guoqing Tong, Dae-Yong Son, Luis K Ono, Hyung-Been Kang, Sisi He, Longbin Qiu, Hui Zhang, Yuqiang Liu, Jeremy Hieulle, Yabing Qi*, "Removal of residual compositions by powder engineering for high efficiency formamidinium-based perovskite solar cells with operation lifetime over 2000 h" Nano Energy 87,106152 (2021). (Impact Factor = 17.881)

(abstract pdf)

117. Tongle Bu, Jing Li, Hengyi Li, Congcong Tian, Jie Su, Guoqing Tong, Luis K Ono, Chao Wang, Zhipeng Lin, Nianyao Chai, Xiao-Li Zhang, Jingjing Chang, Jianfeng Lu, Jie Zhong, Wenchao Huang, Yabing Qi, Yi-Bing Cheng, Fuzhi Huan, "Lead halide–templated crystallization of methylamine-free perovskite for efficient photovoltaic modules" Science 372, 1327-1332 (2021). (Impact Factor = 47.728)

(abstract pdf)

116. Zhichun Yang, Wenjun Zhang, Shaohang Wu, Hongmei Zhu, Zonghao Liu, Zhiyang Liu, Zhaoyi Jiang, Rui Chen, Jing Zhou, Qian Lu, Zewen Xiao, Lei Shi, Han Chen, Luis K Ono, Shasha Zhang, Yiqiang Zhang, Yabing Qi, Liyuan Han, Wei Chen, "Slot-die coating large-area formamidinium-cesium perovskite film for efficient and stable parallel solar module" Sci. Adv. 7, eabg3749 (2021). (Impact Factor = 14.136)

(abstract pdf)

115. Peng You, Guanqi Tang, Jiupeng Cao, Dong Shen, Tsz-Wai Ng, Zafer Hawash, Naixiang Wang, Chun-Ki Liu, Wei Lu, Qidong Tai, Yabing Qi, Chun-Sing Lee, Feng Yan, "2D materials for conducting holes from grain boundaries in perovskite solar cells" Light Sci. Appl. 10, 1-12 (2021). (Impact Factor = 14.098)

(abstract pdf)

114. Yuqiang Liu, Luis K. Ono, Guoqing Tong, Hui Zhang, Yabing Qi*, "Two-dimensional dion-jacobson structure perovskites for efficient sky-blue light-emitting diodes" ACS Energy Lett. 6, 908 (2021). (Impact Factor = 14.610)

(abstract pdf)

113. Helian Sun, Pengfei Dai, Xiaotong Li, Jinyan Ning, Shenghao Wang, Yabing Qi, "Strategies and methods for fabricating high quality metal halide perovskite thin films for solar cells" J. Energy Chem. https://doi.org/10.1016/j/jechem.2021.01.001 (2021). (Impact Factor = 5.162)

(abstract pdf)

112. Guoqing Tong, Dae-Yong Son, Luis K. Ono, Yuqiang Liu, Yanqiang Hu, Hui Zhang, Afshan Jamshaid, Longbin Qiu, Zonghao Liu, Yabing Qi*, "Scalable fabrication of >90 cm2 perovskite solar modules with >1000 h operational stability based on the intermediate phase strategy" Adv. Energy Mater. 2003712 (2021). (Impact Factor = 24.884)

(abstract pdf)

2020

111. Longbin Qiu†, Sisi He†, Zonghao Liu, Luis K. Ono, Dae-Yong Son, Yuqiang Liu, Guoqing Tong, Yabing Qi*, "Rapid hybrid chemical vapor deposition for efficient and hysteresis-free perovskite solar modules with an operation lifetime exceeding 800 hours" J. Mater. Chem A 8, 23404 (2020). († equal contribution) (Impact Factor = 10.733)

(abstract pdf)

110. Yuqiang Liu, Lei Cai, Yafeng Xu, Junnan Li, Yuanshuai Qin, Tao Song, Lu Wang, Youyong Li, Luis K. Ono, Yabing Qi*, Baoquan Sun*, "In-situ passivation perovskite targeting efficient light-emitting diodes via spontaneously formed silica network" Nano Energy 78, 105134 (2020). (Impact Factor = 15.548)

(abstract pdf)

109. Maowei Jiang, Zhanhao Hu, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "CsPbBrxI3-x thin films with multiple ammonium ligands for low turn-on pure-red perovskite light-emitting diodes" Nano Research 14, 191-197 (2020). (Impact Factor = 8.515)

(abstract pdf)

108. Mika Kinoshita, Yoichi Sasaki, Shogo Amemori, Naoyuki Harada, Zhanhao Hu, Zonghao Liu, Luis K. Ono, Yabing Qi*, Nobuhiro Yanai*, Nobuo Kimizuka*, "Photo upconverting solid films with improved efficiency for endowing perovskite solar cells with near-infrared sensitivity" ChemPhotoChem 4, 1-9 (2020).

(abstract pdf)

107. Zonghao Liu†, Longbin Qiu†, Luis K. Ono, Sisi He, Zhanhao Hu, Maowei Jiang, Guoqing Tong, Zhifang Wu, Yan Jiang, Dae-Yong Son, Yangyang Dang, Said Kazaoui, Yabing Qi*, "A holistic approach to interface stabilization for efficient perovskite solar modules with over 2,000-hour operational stability" Nat Energy 5596-604 (2020). († equal contribution) (Impact Factor = 46.495)

(abstract pdf)

106. Guoqing Tong, Maowei Jiang, Dae-Yong Son, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "2D derivative phase induced growth of 3D all inorganic perovskite micro-nanowire array based photodectors" Adv. Funct. Mater. 2002526 (2020). (Impact Factor = 16.836)

(abstract pdf)

105. Zhanhao Hu, Zonghao Liu, Luis K. Ono, Maowei Jiang, Sisi He, Dae-Yong Son, Yabing Qi*, "The impact of atmosphere on energetics of lead halide perovskites" Adv. Energy Mater. 10, 2000908 (2020). (Impact Factor = 25.245)

(abstract pdf)

104. Yangyang Dang, Guoqing Tong, Wentao Song, Zonghao Liu, Longbin Qiu, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Interface engineering strategies towards Cs2AgBiBr6 single-crystalline photodetectors with good Ohmic contact behaviours" J. Mater. Chem. C 8, 276 (2020). (Impact Factor = 6.641)

(abstract pdf)

103.Guoqing Tong, Maowei Jiang, Dae-Yong Son, Longbin Qiu, Zonghao Liu, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Inverse growth of large-grain-size and stable inorganic perovskite micronanowire photodetectors" ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 14185-14194 (2020). (Impact Factor = 8.456)

(abstract pdf)

102.Yuqiang Liu†, Luis K. Ono†, Yabing Qi*, "Organic additive engineering toward efficient perovskite light-emitting diodes" InfoMat. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/inf2.12098, (2020). († equal contribution)

(abstract pdf)

101.Zhifang Wu, Maowei Jiang, Zonghao Liu, Afshan Jamshaid, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "High efficient perovskite solar cells enabled by multiple ligand passivation" Adv. Energy Mater. http://doi.org//10.1002/aenm.201903696, (2019). (Impact Factor = 24.884)

(abstract pdf)

100.Sisi He†, Longbin Qiu†, Luis K. Ono†, Yabing Qi*, "How far are we from attaining 10-year lifetime for metal halide perovskite solar cells?" Mater. Sci. Eng. R 140, 100545 (2020). († equal contribution) (Impact Factor = 22.25)

(abstract pdf)

99.Jeremy Hieulle†, Shulin Luo†, Dae-Yong Son, Afshan Jamshaid, Collin Stecker, Zonghao Liu, Guangren Na, Dongwen Yang, Robin Ohman, Luis K. Ono, Lijun Zhang*, Yabing Qi*, "Imaging of the atomatic structure of all-inorganic halide perovskites" J. Phys. Chem. Lett. 11, 818-823 (2020). († equal contribution) (Impact Factor = 7.329)

(abstract pdf)

98. Zonghao Liu†, Luis K. Ono†, and Yabing Qi*, "Additives in metal halide perovskite films and their applications in solar cells" J. Energy Chem. 46, 215-228 (2020). († equal contribution) (Impact Factor = 5.162)

(abstract pdf)

2019

97. Lintao He†, Hao Gu†, Xiaolong Liu†*, Pengwei Li, Yangyang Dang, Chao Liang, Luis K. Ono, Yabing Qi*, and Xutang Tao*, "Efficient Anti-solvent-free Spin-Coated and Printed Sn-Perovskite Solar Cells with Crystal-Based Precursor Solutions" Matter https://doi.org/10.1016/j.matt.2019.10.006, (2019). († equal contribution)

(abstract pdf)

96. Maowei Jiang†, Zhanhao Hu†, Zonghao Liu, Zhifang Wu, Luis K. Ono and Yabing Qi*, "Engineering green-to-blue emitting CsPbBr3 quantum-dot films with efficient ligand passivation" ACS Energy Lett. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.9b02032, (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 16.331)

(abstract pdf)

95. Longbin Qiu†, Sisi He†, Luis K. Ono† and Yabing Qi*, "Progress of Surface Science Studies on ABX3-Based Metal Halide Perovskite Solar Cells" Adv. Energy Mater. https://doi.org/10.1002/aenm.201902726, (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 24.884)

(abstract pdf)

94. Guoqing Tong†, Luis K. Ono† and Yabing Qi*, "Recent progress of all bromide inorganic perovskite solar cells" Energy Technology https://doi.org/10.1002/ente.201900961, (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 3.175)

(abstract pdf)

93. Collin Stecker†, Kexi Liu†, Jeremy Hieulle, Robin Ohmann, Zhenyu Liu, Luis K. Ono, Guofeng Wang* and Yabing Qi*, "Surface Defect Dynamics in Organic-Inorganic Hybrid Perovskites: From Mechanism to Interfacial Properties" ACS Nano https://doi.org/10.1021/acsnano.9b06585, (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 13.903)

(abstract pdf)

92. Joong Il Jake Choi†, Muhammad Ejaz Khan†, Zafer Hawash, Ki-jeong Kim, Hyunhwa Lee, Luis K. Ono, Yabing Qi*, Yong-Hoon Kim* and Jeong Y. Park*, "Atomic-scale view of stability and degradation of single-crystal MAPbBr3 surfaces" J. Mater. Chem. A 7, 20760-20766  (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 10.733)

(abstract pdf)

91. Taotao Chen†, Guoqing Tong†, Enze Xu†, Huan Li, Pengcheng Li, Zhifeng Zhu, Jianxin Tang, Yabing Qi*, and Yang Jiang, "Accelerating hole extraction by inserting 2D Ti3C2-MXene interlayer to all inorganic perovskite solar cells with long-term stability" J. Mater. Chem. A 7, 20597-20603  (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 10.733)

(abstract pdf)

90. Guoqing Tong, Taotao Chen, Huan Li, Longbin Qiu, Zonghao Liu, Yangyang Dang, Wentao Song, Luis K.Ono, Yang Jiang*, and Yabing Qi*, "Phase transition induced recrystallization and low surface potential barrier leading to 10.91%-efficient CsPbBr3 perovskite solar cells" Nano Energy 65, 104015 (2019). (Impact Factor = 15.548)

(abstract pdf)

89. Longbin Qiu†, Sisi He†, Luis K Ono†, Shengzhong (Frank) Liu*, Yabing Qi*, "Scalable Fabrication of Metal Halide Perovskite Solar Cells and Modules" ACS Energy Lett. 4, 2147-2167  (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 16.331)

(abstract pdf)

88. Yong Wang, M. Ibrahim Dar*, Luis K. Ono, Taiyang Zhang, Miao Kan, Yawen Li, Lijun Zhang, Xingtao Wang, Yingguo Yang, Xingyu Gao, Yabing Qi*, Michael Grätzel*, Yixin Zhao*, "Thermodynamically stabilized β-CsPbI3–based perovskite solar cells with efficiencies >18%" Science 365, 591-595 (2019). (Impact Factor = 37.641)

(abstract pdf)

87. Luis K. Ono, Shengzhong (Frank) Liu*, and Yabing Qi*, "Reducing Detrimental Defects for High-Performance Metal Halide Perovskite Solar Cells" Angew. Chem. Int. Ed. https://doi.org/10.1002/anie.201905521, (2019). (Impact Factor = 12.277)

(abstract pdf)

86. Sisi He, Longbin Qiu, Dae-Yong Son, Zonghao Liu, Emilio J. Juarez-Perez, Luis K. Ono, Collin Stecker, and Yabing Qi*, "Carbon-Based Electrode Engineering Boosts the Efficiency of All Low-Temperature-Processed Perovskite Solar Cells" ACS Energy Lett. 42032-2039 (2019). (Impact Factor = 16.331)

(abstract pdf)

85. Emilio J. Juarez-Perez*, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "Thermal degradation of formamidinium based lead halide perovskites into sym-triazine and hydrogen cyanide observed by coupled thermogravimetry - mass spectrometry analysis" J. Mater. Chem. A 716912–16919 (2019). (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

84. Yan Jiang†, Longbin Qiu†, Emilio J. Juarez-Perez, Luis K. Ono, Zhanhao Hu, Zonghao Liu, Zhifang Wu, Lingqiang Meng, Qijing Wang, and Yabing Qi*, "Reduction of lead leakage from damaged lead halide perovskite solar modules using self-healing polymer-based encapsulation" Nat. Energy 4585–593 (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 46.859)

(abstract pdf)

83. Xiaotong Li, Jinbo Wu, Shenghao Wang*, and  Yabing Qi*, "Progress of all-inorganic cesium lead-free perovskite solar cells" Chem. Lett. 48, 989-1005  (2019).

(abstract pdf)

82. Guoqing Tong, Taotao Chen, Huan Li, Wentao Song, Yajing Chang, Jingjing Liu, Linwei Yu, Jun Xu, Yabing Qi*, and Yang Jiang*, "High Efficient Hole Extraction and Stable All‐Bromide Inorganic Perovskite Solar Cells via Derivative‐Phase Gradient Bandgap Architecture" Solar RRL 3, 1900030 (2019).

(abstract pdf)

81. Emilio Jose Juarez-Perez*, Luis K. Ono, Iciar Uriarte, Emilio J. Cocinero, and Yabing Qi*, "Degradation mechanism and relative stability of methylammonium halide based perovskites analyzed on the basis of acid-base theory" ACS Appl. Mater. interfaces 11, 12586–12593 (2019). (Impact Factor = 8.097)

(abstract pdf)

80. Longbin Qiu†, Sisi He†, Yan Jiang, Dae-Yong Son, Luis K. Ono, Zonghao Liu, Taehoon Kim, Theodoros Bouloumis, Said Kazaoui, and Yabing Qi*, "Hybrid Chemical Vapor Deposition Enables Scalable and Stable Cs-FA Mixed Cation Perovskite Solar Modules with a Designated Area of 91.8 cm2 Approaching 10% Efficiency" J. Mater. Chem. A 76920-6929 (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

79. Taehoon Kim, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "Elucidating the Mechanism Involved in the Performance Improvement of Lithium‐Ion Transition Metal Oxide Battery by Conducting Polymer" Adv. Mater. Interfaces, 6, 1801785, (2019). (Impact Factor = 4.834)

(abstract pdf)

78. Yan Jiang, Mikas Remeika, Zhanhao Hu, Emilio J. Juarez‐Perez, Longbin Qiu, Zonghao Liu, Taehoon Kim, Luis K. Ono, Dae‐Yong Son, Zafer Hawash, Matthew R. Leyden, Zhifang Wu, Lingqiang Meng, Jinsong Hu and Yabing Qi*, "Negligible‐Pb‐Waste and Upscalable Perovskite Deposition Technology for High‐Operational‐Stability Perovskite Solar Modules" Adv. Energy Mater. 9, 1803047 (2019). (Impact Factor = 21.875)

(abstract pdf)

77. Taehoon Kim†, Wentao Song†, Dae-Yong Son, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "Lithium-ion batteries: outlook on present, future, and hybridized technologies" J. Mater. Chem. A 7, 2942-2964 (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

76. Zhifang Wu, Zonghao Liu, Zhanhao Hu, Zafer Hawash, Longbin Qiu, Yan Jiang, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells via Modification of Energy Levels at the Perovskite/Carbon Electrode Interface" Adv. Mater. 31, 1804284 (2019). (Impact Factor = 21.950)

(abstract pdf)

75. Jeremy Hieulle†, Xiaoming Wang†, Collin Stecker, Dae-Yong Son, Longbin Qiu, Robin Ohmann, Luis K. Ono, Aitor Mugarza, Yanfa Yan*, and Yabing Qi*, "Unraveling the impact of halide mixing on perovskite stability" J. Am. Chem. Soc. 141, 3515-3523 (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 14.357)

(abstract pdf)

74. Longbin Qiu†, Zonghao Liu†, Luis K. Ono, Yan Jiang, Dae‐Yong Son, Zafer Hawash, Sisi He, and Yabing Qi*, "Scalable Fabrication of Stable High Efficiency Perovskite Solar Cells and Modules Utilizing Room Temperature Sputtered SnO2 Electron Transport Layer" Adv. Funct. Mater. 29, 1806779 (2019). († equal contribution) (Impact Factor = 13.325)

(abstract pdf)

2018

73. Nam-Gyu park*, Jinsong Huang*, and Yabing Qi*, "Themed issue on perovskite solar cells: research on metal halide perovskite solar cells towards deeper understanding, upscalable fabrication, long-term stability and Pb-free alternatives" Sustain. Energy Fuels 2, 2378-2380 (2018).

(abstract pdf)

72. Shenghao Wang, Xiaotong Li, Jinbo Wu, Weijia Wen*, and Yabing Qi*, "Fabrication of efficient metal halide perovskite solar cells by vacuum thermal evaporation: A progress review" Curr. Opin. Electrochem. 11, 130-140 (2018).

(abstract pdf)

71. Zonghao Liu, Longbin Qiu, Emilio J. Juarez-Perez, Zafer Hawash, Taehoon Kim, Yan Jiang, Zhifang Wu, Sonia R. Raga, Luis K. Ono, Shengzhong (Frank) Liu and Yabing Qi*, "Gas-solid reaction based over one-micrometer thick stable perovskite films for efficient solar cells and modules" Nat. Commun. 9, 3880 (2018). (Impact Factor = 12.353)

(abstract pdf)

70. Alberto García‐Fernández, Emilio J. Juarez‐Perez*, Socorro Castro‐García, Manuel Sánchez‐Andújar, Luis K. Ono, Yan Jiang and Yabing Qi*, "Benchmarking Chemical Stability of Arbitrarily Mixed 3D Hybrid Halide Perovskites for Solar Cell Applications" Small Methods, 2, 1800242 (2018).

(abstract pdf)

69. Luis K. Ono, Yabing Qi*, and Shengzhong (Frank) Liu*, "Progress toward Stable Lead Halide Perovskite Solar Cells" Joule 2, 1961–1990 (2018). 

(abstract  pdf)

68. Shenghao Wang, Takeaki Sakurai, Weijia Wen*, and Yabing Qi*, "Energy Level Alignment at Interfaces in Metal Halide Perovskite Solar Cells" Adv. Mater. Interfaces 5, 1800260 (2018). (Impact Factor = 4.834)

(abstract  pdf)

67. Taehoon Kim, Luis K. Ono, Nicole Fleck, Sonia R. Raga, and Yabing Qi*, "Transition metal speciation as a degradation mechanism with the formation of a solid-electrolyte interphase (SEI) in Ni-rich transition metal oxide cathodes" J. Mater. Chem. A, 6, 14449–14463 (2018). (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

66. Luis K Ono, Zafer Hawash, Emilio J Juarez-Perez, Longbin Qiu, Yan Jiang and Yabing Qi*, "The influence of secondary solvents on the morphology of spiro-MeOTAD hole transport layer for lead halide perovskite solar cells" J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 294001 (2018). (Impact Factor = 2.373)

(abstract pdf)

65. Luis K. Ono, Taehoon Kim, Yan Jiang, Yabing Qi*, and Shengzhong (Frank) Liu*, “Heat Wave” of Metal Halide Perovskite Solar Cells Continues in Phoenix" ACS Energy Lett. 3, 1898-1903 (2018). (Impact Factor = 12.277)

(abstract  pdf)

64. Qijing Wang, Sai Jiang, Longbin Qiu, Jun Qian, Luis K. Ono, Matthew R. Leyden, Xinran Wang, Yi Shi*, Youdou Zheng, Yabing Qi*, and Yun Li*, "Interfacial Flat-lying Molecular Monolayers for Performance Enhancement in Organic Field-Effect Transistors" ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 22513-22519 (2018). (Impact Factor = 8.097)

(abstract pdf)

63. Emilio J. Juarez-Perez, Luis K. Ono, Maki Maeda, Yan Jiang, Zafer Hawash, and Yabing Qi*, "Photo-, Thermal-decomposition in Methylammonium Halide Lead Perovskites and inferred design principles to increase photovoltaic device stability" J. Mater. Chem. A 6, 9604-9612 (2018). (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

62. Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Research Progress on Organic-Inorganic Halide Perovskite Materials and Solar Cells" J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 593001 (2018). (Impact Factor = 2.373)

(abstract  pdf)

61. Jia Liang, Zonghao Liu, Longbin Qiu, Zafer Hawash, Lingqiang Meng, Zhifang Wu, Yan Jiang, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "Enhancing Optical, Electronic, Crystalline, and Morphological Properties of Cesium Lead Halide by Mn Substitution for High‐Stability All‐Inorganic Perovskite Solar Cells with Carbon Electrodes" Adv. Energy Mater. 8, 1800504 (2018). (Impact Factor = 21.875)

(abstract pdf)

60. Taehoon Kim, Matthew R. Leyden, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "Stacked-graphene layers as engineered solid-electrolyte interphase (SEI) grown by chemical vapour deposition for lithium-ion batteries" Carbon 132, 678–690 (2018). (Impact Factor = 7.082)

(abstract pdf)

59. Jeremy Hieulle†, Collin Stecker†, Robin Ohmann, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Scanning Probe Microscopy Applied to Organic–Inorganic Halide Perovskite Materials and Solar Cells" Small Methods 2, 1700295 (2018). († equal contribution)

(abstract  pdf)

58. Qijing Wang, Emilio J. Juarez-Perez, Sai Jiang, Longbin Qiu, Luis K. Ono, Toshio Sasaki, Xinran Wang, Yi Shi, Youdou Zheng, Yabing Qi*, and Yun Li*, "Spin-Coated Crystalline Molecular Monolayers for Performance Enhancement in Organic Field-Effect Transistors" J. Phys. Chem. Lett. 9, 1318–1323 (2018). (Impact Factor = 8.709)

(abstract pdf)

57. Mikas Remeika, Luis K. Ono, Maki Maeda, Zhanhao Hu, Yabing Qi*, "High-throughput surface preparation for flexible slot die coated perovskite solar cells" Org. Electron. 54, 72–79 (2018). (Impact Factor = 3.680)

(abstract  pdf)

56. Longbin Qiu†, Luis K. Ono†, Yabing Qi*, "Advances and challenges to the commercialization of organic–inorganic halide perovskite solar cell technology" Materials Today Energy 7, 169–189 (2018). († equal contribution)

(abstract  pdf)

55. Zhifang Wu, Sonia R. Raga, Emilio J. Juarez-Perez, Xuyang Yao, Yan Jiang, Luis K. Ono, Zhijun Ning, He Tian, and Yabing Qi*, "Improved Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells Induced by C=O Functionalized Hydrophobic Ammonium-Based Additives" Adv. Mater. 30, 1703670 (2018). (Impact Factor = 21.950)

(abstract pdf)

54. Yan Jiang, Matthew R. Leyden, Longbin Qiu, Shenghao Wang, Luis K. Ono, Zhifang Wu, Emilio J. Juarez-Perez, and Yabing Qi*, "Combination of Hybrid CVD and Cation Exchange for Upscaling Cs-Substituted Mixed Cation Perovskite Solar Cells with High Efficiency and Stability" Adv. Func. Mater. 28, 1703835 (2018). (selected as the Back cover) (Impact Factor = 13.325)

(abstract pdf)

53. Longbin Qiu, Luis K. Ono, Yan Jiang, Matthew R. Leyden, Sonia R. Raga, Shenghao Wang, and Yabing Qi*, "Engineering Interface Structure to Improve Efficiency and Stability of Organometal Halide Perovskite Solar Cells" J. Phys. Chem. B 122, 511–520 (2018). (Impact Factor = 3.146)

(abstract pdf) (Highlighted by OIST News)

52. Zafer Hawash†, Luis K. Ono†, and Yabing Qi*, "Recent Advances in Spiro-MeOTAD Hole Transport Material and Its Applications in Organic–Inorganic Halide Perovskite Solar Cells" Adv. Mater. Interface 5, 1700623 (2018). († equal contribution) (selected as the Frontispiece) (Impact Factor = 4.834)

(abstract  pdf)

2017

51. Mikas Remeika, Yabing Qi*, "Scalable solution coating of the absorber for perovskite solar cells" J. Energy Chem. 27, 1101-1110 (2017). (Impact Factor = 3.886)

(abstract  pdf)

50. Sonia R. Raga†, Yan Jiang†, Luis K. Ono†, Yabing Qi*, "Application of Methylamine Gas in Fabricating Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells" Energy Technology 5, 1750–1761  (2017). († equal contribution) (Impact Factor = 3.175)

(abstract  pdf)

49. Zafer Hawash, Sonia R. Raga, Dae-Yong Son, Luis K. Ono, Nam-Gyu Park*, and Yabing Qi*, "Interfacial Modification of Perovskite Solar Cells using an Ultrathin MAI Layer Leads to Enhanced Energy Level Alignment, Efficiencies, and Reproducibility" J. Phys. Chem. Lett. 8, 3947–3953 (2017). (Impact Factor = 8.709)

(abstract pdf)

48. Hong Duc Pham, Zhifang Wu, Luis K. Ono, Sergei Manzhos, Krishna Feron, Nunzio Motta, Yabing Qi*, and Prashant Sonar*, "Low-Cost Alternative High-Performance Hole-Transport Material for Perovskite Solar Cells and Its Comparative Study with Conventional SPIRO-OMeTAD" Adv. Electron. Mater. 3, 1700139 (2017). (Impact Factor = 5.466)

(abstract pdf)

47. Matthew R. Leyden+, Lingqiang Meng+, Yan Jiang, Luis K. Ono, Longbin Qiu, Emilio J. Juárez-Pérez, Chuanjiang Qin, Chihaya Adachi, and Yabing Qi*, "Methylammonium Lead Bromide Perovskite Light Emitting Diodes by Chemical Vapor Deposition" J. Phys. Chem. Lett. 8, 3193–3198 (2017). (Impact Factor = 8.709

(abstract pdf) (Highlighted by OIST News)

46. Luis K. Ono, Nam-Gyu Park*, Kai Zhu*, Wei Huang*, Yabing Qi*, "Perovskite Solar Cells—Towards Commercialization" ACS Energy Lett. 2, 1749–1751 (2017). (Impact Factor = 12.277)

(abstract  pdf)

45. Mikas Remeika, Sonia R. Raga, Shijin Zhang, and Yabing Qi*, "Transferrable Optimization of Spray-Coated PbI2 Films for Perovskite Solar Cell Fabrication" J. Mater. Chem. A 5, 5709–5718 (2017). (selected as the Inside front cover) (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

44. Luis K. Ono+, Emilio J. Juarez‐Perez+, and Yabing Qi*, "Progress on Novel Perovskite Materials and Solar Cells with Mixed Cations and Halide Anions" ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 30197–30246 (2017). (+ equal contribution) (Impact Factor = 8.097)

(abstract  pdf)

43. Juan Bisquert*, Yabing Qi, Tingli Ma, Yanfa Yan, "Advances and Obstacles on Perovskite Solar Cell Research from Material Properties to Photovoltaic Function" ACS Energy Lett. 2, 520–523 (2017). (Impact Factor = 12.277)

(abstract  pdf)

42. Michael V. Lee, Sonia R. Raga, Yuichi Kato, Matthew R. Leyden, Luis K. Ono, Shenghao Wang, Yabing Qi*, "Transamidation of dimethylformamide during alkylammonium lead triiodide film formation for perovskite solar cells" J. Mater. Res. 32, 45–55 (2017). (Selected for inclusion in the special issue of Early Career Scholars in Materials Science) (Impact Factor = 1.495)

(abstract pdf)

2016

41. Shenghao Wang, Yan Jiang, Emilio J. Juarez-Perez, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "Accelerated degradation of methylammonium lead iodide perovskites induced by exposure to iodine vapour" Nat. Energy 2, 16195 (2016). (Impact Factor = 46.859)

(abstract pdf) (Highlighted by Nature Energy News & ViewsSolar Energy News, OIST News)

40. Sonia R. Raga and Yabing Qi*, "The Effect of Impurities on the Impedance Spectroscopy Response of CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells" J. Phys. Chem. C 120, 28519–28526 (2016). (Impact Factor = 4.484)

(abstract pdf)

39. Luis K. Ono and Yabing Qi*, "Surface and Interface Aspects of Organometal Halide Perovskite Materials and Solar Cells" J. Phys. Chem. Lett. 7, 4764–4794 (2016). (Impact Factor = 8.709)

(abstract  pdf)

38. Emilio J. Juarez-Perez, Zafer Hawash, Sonia R. Raga, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Thermal degradation of CH3NH3PbI3 perovskite into NH3 and CH3I gases observed by coupled thermogravimetry - mass spectrometry analysis" Energy Environ. Sci. 9, 3406–3410 (2016). (Impact Factor = 30.067)

(abstract pdf) (Highlighted by Materials Today, OIST News)

37. Luis K. Ono, Matthew R. Leyden, Shenghao Wang and Yabing Qi*, "Organometal Halide Perovskite Thin Films and Solar Cells by Vapor Deposition" J. Mater. Chem. A 4, 6693–6713 (2016). (Impact Factor = 9.931)

(abstract  pdf)

36.Yan Jiang, Emilio José Juarez-Perez, Qian-Qing Ge, Shenghao Wang, Matthew R. Leyden, Luis K. Ono, Sonia R. Raga, Jin-Song Hu, Yabing Qi*, "Post-annealing of MAPbI3 perovskite films with methylamine for efficient perovskite solar cells" Mater. Horiz. 3, 548–555 (2016). (Impact Factor = 13.183)

(abstract pdf) (Highlighted by OIST News)

35. Emilio J. Juarez-Perez, Matthew R. Leyden, Shenghao Wang, Luis K. Ono, Zafer Hawash, Yabing Qi*, "Role of the Dopants on the Morphological and Transport Properties of Spiro-MeOTAD Hole Transport Layer" Chem. Mater. 28, 5702–5709 (2016). (Impact Factor = 9.890)

(abstract pdf)

34. Matthew R. Leyden, Yan Jiang, Yabing Qi*, "Chemical vapor deposition grown formamidinium perovskite solar modules with high steady state power and thermal stability" J. Mater. Chem. A 4, 13125–13132 (2016). (selected as the back cover). (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf) (Highlighted by OIST News)

33. Zafer Hawash, Luis K. Ono, Yabing Qi*, "Moisture and Oxygen Enhance Conductivity of LiTFSI-Doped Spiro-MeOTAD Hole Transport Layer in Perovskite Solar Cells" Adv. Mater. Interfaces 3, 1600117 (2016). (selected as the front cover (Impact Factor = 4.834)

(abstract pdf) (OIST News, OIST Update - August 2016).)

32. Min-Cherl Jung, Young Mi Lee, Han-Koo Lee, Jinwoo Park, Sonia R. Raga, Luis K. Ono, Shenghao Wang, Matthew R. Leyden, Byung Deok Yu, Suklyun Hong and Yabing Qi*, "The presence of CH3NH2 neutral species in organometal halide perovskite films" Appl. Phys. Lett. 108, 073901 (2016). (Impact Factor = 3.495)

(abstract pdf)

31. Min-Cherl Jung, Yabing Qi*, "Dopant interdiffusion effects in n-i-p structured spiro-OMeTAD hole transport layer of organometal halide perovskite solar cells" Org. Electron. 31, 71–76 (2016). (Impact Factor = 3.680)

(abstract pdf)

30. S. R. Raga, L. K. Ono, Y. B. Qi*, “Rapid Perovskite Formation by CH3NH2 Gas-Induced Intercalation and Reaction of PbI2” J. Mater. Chem. A 4, 2494–2500 (2016). (featured as the journal back cover) (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

29. Min-Cherl Jung, Sonia R. Raga, and Yabing Qi*, “Properties and solar cell applications of Pb-free perovskite films formed by vapor deposition” RSC Adv. 6, 2819 (2016) (Impact Factor = 2.936)

(abstract pdf)

2015

28. Robin Ohmann, Luis K. Ono, Hui-Seon Kim, Haiping Lin, Michael V. Lee, Youyong Li*, Nam-Gyu Park*, and Yabing Qi*, “Real-Space Imaging of the Atomic Structure of Organic–Inorganic Perovskite” J. Am. Chem. Soc. 137, 16049 (2015). (Impact Factor = 14.357)

(abstract pdf) (OIST News1, OIST News2, OIST Update - February 2016)

27. Luis K. Ono+, Sonia R. Raga+, Mikas Remeika, Andrew J. Winchester, Atsushi Gabe and Yabing Qi*, "Pinhole-free hole transport layer significantly improves stability of MAPbI3-based perovskite solar cells under operation conditions" J. Mater. Chem. A 3, 15451–15456 (2015). (+ equal contributions) (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

 

26. Yuichi Kato, Luis K. Ono, Michael Vernon Lee, Shenghao Wang, Sonia R. Raga and Yabing Qi*, "Silver iodide formation in methyl ammonium lead iodide perovskite solar cells with silver top electrodes"  Adv. Mater. Interfaces 2, 1500195 (2015). (Impact Factor = 4.834)

(abstract pdf (OIST News)

 

25. Matthew R. Leyden, Michael V. Lee, Sonia R. Raga and Yabing Qi*, "Large formamidinium lead trihalide perovskite solar cells using chemical vapor deposition with high reproducibility and tunable chlorine concentrations" J. Mater. Chem. A 3, 16097–16103 (2015). (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

24. Shenghao Wang, Luis K. Ono, Matthew R. Leyden, Yuichi Kato, Sonia R. Raga, Michael Vernon Lee and Yabing Qi*, "Smooth perovskite thin films and efficient perovskite solar cells prepared by the hybrid deposition method" J. Mater. Chem. A 3, 14631–14641 (2015). (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

23. Min-Cherl Jung, Sonia R. Raga, Luis K. Ono and Yabing Qi*, "Substantial improvement of perovskite solar cells stability by pinhole-free hole tranport layer with doing engineering" Sci. Rep. 5, 9863 (2015)  (Impact Factor = 4.122)

(abstract pdf) (OIST News1, OIST News2, OIST Update - July 2015)

22. Gueorgui O. Nikiforov, Luis K. Ono, and Yabing Qi*, "p-Doping of Squaraine with F4-TCNQ by Solution Processing" ITE Trans. on MTA 3, 133–142 (2015).

(abstract pdf)

21. Sonia R. Raga, Min-Cherl Jung, Michael V. Lee, Matthew Leyden, Yuichi Kato, and Yabing Qi*, "The influence of air annealing on high efficiency planar structure perovskite solar cells" Chem. Mater. 27, 1597 (2015). (Impact Factor = 9.890)

(abstract pdf) (OIST News, OIST Update - April 2015)

20. Min-Cherl Jung, Matthew Leyden, Gueorgui O. Nikiforov, Michael V. Lee, Han-Koo Lee, Tae Joo Shin, Kazuo Takimiya, and Yabing Qi *, "Flat-lying semiconductor-insulator interfacial layer in DNTT thin films" ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 1833 (2015). (Impact Factor = 8.097)

(abstract pdf)

19. Zafer Hawash, Luis K. Ono, Sonia R. Raga, Michael V. Lee, and Yabing Qi *, "Air-Exposure Induced Dopant Re-distribution and Energy Level Shifts in Spin Coated Spiro-MeOTAD Films" Chem. Mater. 27, 562 (2015). (Impact Factor = 9.890)

(abstract pdf) (OIST News, OIST Update - February 2015)

18. Hyunsoo Lee, Yabing Qi, Sangku Kwon, Miquel Salmeron *, and Jeong Young Park *, "Large changes of graphene conductance as a function of lattice orientation between stacked layers" Nanotechnology 26, 015702 (2015). (Impact Factor = 3.404)

(abstract pdf)

17. Min-Cherl Jung, Dongrong Zhang, Gueorgui O. Nikiforov, Michael V. Lee, Tae Joo Shin, Docheon Ahn, Han-Koo Lee, Jaeyoon Baik, Hyun-Joon Shin, and Yabing Qi *, "Ultrathin polycrystalline 6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)-pentacene films" J. Vac. Sci. Technol. A 33, 021506 (2015). (Impact Factor = 1.761)

(abstract pdf

16. Luis K. Ono, Sonia R. Raga, Shenghao Wang, Yuichi Kato, and Yabing Qi *, "Temperature-dependent hysteresis effects on perovskite-based solar cells" J. Mater. Chem. A 3, 9074–9080 (2015). (Impact Factor = 9.931)

(abstract pdf)

2014

15. Matthew R. Leyden, Luis K. Ono, Sonia R. Raga, Yuichi Kato, Shenghao Wang and Yabing Qi *, "High Performance Perovskite Solar Cells by Hybrid Chemical Vapor Deposition" J. Mater. Chem. A 2, 18742–18745 (2014). (Impact Factor = 9.931)

(abstract  pdf)

14. Luis K. Ono +, Shenghao Wang +, Yuichi Kato, Sonia R. Raga and Yabing Qi *, "Semi-Transparent Perovskite Films with Centimeter-scale Superior Uniformity by the Hybrid Deposition Method" Energy Environ. Sci. 7, 3989–3993 (2014). (+ equal contribution) (Impact Factor = 30.067)

(abstract pdf) (OIST News)

13. Luis K. Ono, Philip Schulz, James J. Endres, Gueorgui O. Nikiforov, Yuichi Kato, Antoine Kahn, and Yabing Qi *, "Air-Exposure-Induced Gas-Molecule Incorporation into Spiro-MeOTAD Films" J. Phys. Chem. Lett. 5, 1374–1379 (2014). (Impact Factor = 8.709)

(abstract pdf) (OIST News, Materials Views News, OIST Update - May 2014)

12. Yuichi Kato, Min-Cherl Jung, Michael V. Lee, Yabing Qi *, "Electrical and optical properties of transparent flexible electrodes: Effects of UV ozone and oxygen plasma treatments" Org. Electron. 15, 721 (2014). (Impact Factor = 3.680)
One of the most downloaded articles in the last 90 days, May 2014.

(abstract pdf) (OIST News, OIST Update -  February 2014)

2013 and before

11. Ming Liu, Shi-Jian Su *, Min-Cherl Jung, Yabing Qi *, Wei-Ming Zhao, Junji Kido, "Hybrid Heterocycle-Containing Electron-Transport Materials Synthesized by Regioselective Suzuki Cross-Coupling Reactions for Highly Efficient Phosphorescent OLEDs with Unprecedented Low Operating Voltage" Chem. Mater. 24, 3817 (2012). (Impact Factor = 9.890)

(abstract pdf)

10. Yabing Qi *, Swagat K. Mohapatra, Sang Bok Kim, Stephen Barlow, Seth R. Marder, and Antoine Kahn*, "Solution doping of organic semiconductors using air-stable n-dopants" Appl. Phys. Lett. 100, 083305 (2012). (Impact Factor = 3.495)

(abstract pdf)

9. Song Guo +, Sang Bok Kim +, Swagat K. Mohapatra +, Yabing Qi +, Tissa Sajoto, Antoine Kahn *, Seth R. Marder * and Stephen Barlow *, "Solution doping of organic semiconductors using air-stable n-dopants" Adv. Mater. 24, 699–703 (2012). (+ equal contribution) (Impact Factor = 21.950)

(abstract pdf)

8. Yabing Qi, "Investigation of organic films by atomic force microscopy: Structural, nanotribological and electrical properties" Surf. Sci. Rep. 66, 379–393 (2011). (Invited Topical Review) (Impact Factor = 17.800)

(abstract pdf)

7. Yabing Qi *, Omer yaffe, Einat Tirosh, Ayelet Vilan, David Cahen, Antoine Kahn, "Filled and empty states of alkanethiol monolayer on Au (111): Fermi level asymmetry and implications for electron transport" Chem. Phys. Lett. 511, 344 (2011). (Impact Factor = 1.686)

(abstract pdf)

6. Jeong Young Park and Yabing Qi, "Probing nanotribological and electrical properties of organic molecular films with atomic force microscopy" Scanning 32, 257 (2010) (Invited Topical Review). (Impact Factor = 0.994)

(abstract pdf)

5. Yabing Qi, Xiaosong Liu, B. L. M. Hendriksen, V. Navarro, Jeong Y. Park, Imma Ratera, J. M. Klopp, C. Edder, Franz J. Himpsel, J. M. J. Fréchet, Eugene E. Haller, and Miquel Salmeron*, "Influence of Molecular Ordering on Electrical and Friction Properties of ω-(trans-4-Stilbene)Alkylthiol Self-Assembled Monolayers on Au (111)" Langmuir 26, 16522 (2010). (Impact Factor = 3.789)

(abstract pdf)

4. Yabing Qi *, Tissa Sajoto, Michael Kröger, Alexander M. Kandabarow, Wonjun Park, Stephen Barlow, Eung-Gun Kim, Leszek Wielunski, L. C. Feldman, Robert A. Bartynski, Jean-Luc Brédas, Seth R. Marder and Antoine Kahn, "A Molybdenum Dithiolene Complex as p-Dopant for Hole-Transport Materials: A Multitechnique Experimental and Theoretical Investigation" Chem. Mater. 22, 524 (2010). (Impact Factor = 9.890)

(abstract pdf)

3. Yabing Qi *, Tissa Sajoto, Stephen Barlow, Eung-Gun Kim, Jean-Luc Brédas, Seth R. Marder and Antoine Kahn, "Use of a High Electron-Affinity Molybdenum Dithiolene Complex to p-Dope Hole-Transport Layers" J. Am. Chem. Soc. 131, 12530 (2009). (Impact Factor = 14.357)

(abstract pdf)

2. Yabing Qi, J. Y. Park, B. L. M. Hendriksen, D. F. Ogletree, and M. Salmeron,"Electronic contribution to friction on GaAs: An atomic force microscope study" Phys. Rev. B 77, 184105 (2008). (Impact Factor = 3.813)

(abstract pdf)

1. Yabing Qi, Imma Ratera, Jeong Y. Park, Paul D. Ashby, Su Ying Quek, J. B. Neaton, and Miquel Salmeron*, "Mechanical and charge transport properties of alkanethiol self-assembled monolayers on a Au(111) surface: The role of molecular tilt" Langmuir 24, 2219 (2008). (Impact Factor = 3.789)

(abstract pdf)

Invited Book Section Editors, and Book Reviews

2. Yabing Qi, Invited Section Editor for the Organic Electronics section in Encyclopedia of Nanotechnology, Springer-Verlag (2012).

1. Yabing Qi, Microscopy and Microanalysis 17, 132 (2011) (Invited Book Review).  (Impact Factor = 2.124)

Patent applications

1. Co-inventor, “Remote doping of organic thin film transistors” (2011).

2. Co-inventor, “n-Doping of organic semiconctor by bis-metallosandwich compounds” (2011).

3. Yabing Qi, Luis K. Ono, Shenghao Wang, US provisional patent application “System and method for fabricating perovskite film for solar cell applications” (2014).

4. Yabing Qi, Luis K. Ono, Shenghao Wang, US provisional patent application “System and method based on multi-source deposition for fabricating perovskite films for solar cells applications” (2014).

5. Yabing Qi, Matthew Leyden, US provisional patent application “System and method based on low-pressure chemical vapor deposition of perovskite films for solar cell applications” (2014).

6. Yabing Qi, Min-Cherl Jung, Sonia Ruiz-Raga, US provisional patent application “Perovskite solar cell with doping engineered hole transport layer” (2014).

7. Yabing Qi, Sonia Ruiz-Raga, Luis K. Ono, US provisional patent application “Fabrication of stable perovskite solar cells” (2015).

8. Yabing Qi, Sonia Ruiz-Raga, US provisional patent application “A method of forming perovskite film” (2015).

9. Yabing Qi, Min-Cherl Jung, Sonia Ruiz-Raga, US provisional patent application “Pb-free perovskite film” (2015).

10. Yabing Qi, Luis K. Ono, US provisional patent application “Method of nanoscale patterning based on controlled pinhole formation” (2016).

11. Yabing Qi, Luis K. Ono, Mikas Remeika, Sonia Ruiz-Raga, US provisional patent application “System and method for automated performance assessment of perovskite optoelectronic devices” (2016).

12. Yabing Qi, Longbin Qiu, Sisi He, Luis K. Ono, US provisional patent application (2020).

Other publications

 1. Q. Dong, J. Li, Y. Shi, M. Chen, L.K. Ono, K. Zhou, C., Zhang, Y.B. Qi, Y. Zhou, N.P. Padture, L. Wang, "Improved SnO2 Electron Transport Layers Solution‐Deposited at Near Room Temperature for Rigid or Flexible Perovskite Solar Cells with High Efficiencies" Adv. Energy Mater. 9, 1900834 (2019). (Impact Factor = 21.875) (abstract)
 2. E.J. Juarez‐Perez,, Y.B. Qi, "Determination of Carrier Diffusion Length Using Transient Electron Photoemission Microscopy in the GaAs/InSe Heterojunction" Phys. Status Solidi B. doi:10.1002/pssb.201900126 (2019). (Impact Factor = 1.671) (abstract)
 3. I. Maeng, Y.M. Lee, J. Park, S.R. Raga, C. Kang, C.-S. Kee, B.D. Yu, S. Hong, L.K. Ono, Y.B. Qi, M.-C. Jung, M. Nakamura, "Significant THz absorption in CH3NH2 molecular defect-incorporated organic-inorganic hybrid perovskite thin film" Sci. Rep. 9, 5811 (2019). (Impact Factor = 4.122) (abstract)
 4. M. Chen, M.-G. Ju, H. F. Garces, A.D. Carl, L.K. Ono, Z. Hawash, Y. Zhang, T. Shen, Y.B. Qi, R.L. Grimm, D. Pacifici, X.C. Zeng, Y. Zhou and N.P. Padture, "Highly stable and efficient all-inorganic lead-free perovskite solar cells with native-oxide passivation" Nat. Commun. 10, 16 (2019). (Impact Factor = 12.353) (abstract)
 5. J. Chang, J. Shang, Y. Sun, L.K. Ono, D. Wang, Z. Ma, Q. Huang, D. Chen, G. Liu, Y. Cui, Y.B. Qi, Z. Zheng, "Flexible and stable high-energy lithium-sulfur full batteries with only 100% oversized lithium" Nat. Commun. 9, 4480 (2018). (Impact Factor = 12.353) (abstract)
 6. D. He, J. Qiao, L. Zhang, J. Wang, T. Lan, J. Qian, Y. Li, Y. Shi, Y. Chai, W. Lan, L.K. Ono, Y.B. Qi, J.-B. Xu, W. Ji, X. Wang, "Ultrahigh mobility and efficient charge injection in monolayer organic thin-film transistors on boron nitride" Sci. Adv. 3, e1701186 (2017). (Impact Factor = 11.511) (abstract)
 7. Y. Zhang, Z. Wu, P. Li, L. K. Ono, Y.B Qi, J. Zhou, H. Shen, C. Surya, Z. Zheng, "Fully Solution-Processed TCO-Free Semitransparent Perovskite Solar Cells for Tandem and Flexible Applications" Adv. Energy Mater. 8, 1701569 (2017). (Impact Factor = 21.875) (abstract)
 8. M. Yamashita, M.R. Leyden, H. Adaniya, M.P. Cheung, T. Hirai, Y.B. Qi, T. Shintake, "Graphene specimen support technique for low voltage STEM imaging" Microscopy 66, 261–271 (2017). (Impact Factor = 1.625) (abstract)
 9. K.-G. Lim, S. Ahn, Y.-H. Kim, Y.B. Qi and T.-W. Lee, "Universal energy level tailoring of self-organized hole extraction layers in organic solar cells and organic–inorganic hybrid perovskite solar cells" Energy Environ. Sci. 9, 932–939 (2016). (Impact Factor = 30.067) (abstract)
 10. A.J. Moule, M.-C. Jung, C.W. Rochester, W. Tress, D. LaGrange, I.E. Jacobs, J. Li, S.A. Mauger, M.D. Rail, O. Lin, D.J. Bilsky, Y.B. Qi, P. Stroeve, L.A. Berben, and M. Riede, "Mixed interlayers at the interface between PEDOT:PSS and conjugated polymers provide charge transport control" J. Mater. Chem. C 3, 2664–2676 (2015). (Impact Factor = 5.976) (abstract)
 11. Y.M. Lee, J. Baik, H.J. Shin, Y.S. Kim, S.G. Yoon, M.C. Jung, and Y.B. Qi, "Observation of chemical separation of In3Sb1Te2 thin film during phase transition" Appl. Surf. Sci. 292, 986–989 (2014). (Impact Factor = 4.439) (abstract)
 12. Y.M. Lee, D. Ahn, J.Y. Kim, Y.S. Kim, S. Cho, M. Ahn, M.H. Cho, M.S. Jung, D.K. Choi, M.C. Jung, and Y.B. Qi, "Only the chemical state of Indium changes in Mn-doped In3Sb1Te2 (Mn: 10 at.%) during multi-level resistance changes" Sci. Rep. 4, 4702 (2014). (Impact Factor = 4.122) (abstract)
 13. N.T. Ho, V. Senthilkumar, H.-S. Cho, S.H. Nho, S. Cho, M.C. Jung, Y.B. Qi, and Y.S. Kim, "Reliability improvement of bulk-heterojunction organic solar cell by using reduced graphene oxide as hole-transport layer" Phys. Status Solidi A 211, 1873–1876 (2014). (Impact Factor = 1.795) (abstract)

web counter